Stránky
banner
banner
NAVŠTIVTE


banner banner
banner
banner
banner
banner
CLLD 2014-20

STRATEGIE: Komunitně vedená strategie místního rozvoje - SCLLD

V souvislosti s přípravou na následné programovací období EU zpracovává naše místní akční skupina Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020. Jedná se o širokou strategii zpracovanou na základě komunikace s aktéry v regionu, kterými jsou obce, podnikatelské subjekty, neziskové organizace nebo také jednotliví členové místní akční skupiny. Tato střednědobá strategie bude obsahovat komplexní problematiku území s definováním všech rozvojových směrů. Je třeba definovat a především podložit jednotlivé požadavky potřeb regionu. SCLLD je ucelený rozvojový dokument, vztahující se na území působnosti MAS, propojující subjekty, záměry a zdroje.

Úvodní dopis starostům

Obsah strategie

1) Představení místní akční skupiny
- členové, historie, způsob zpracování MRS, tým pro tvorbu strategie 

2) Analytická část
- vymezení území, vyhodnocení dosavadní strategie, rozvojové potřeby, návaznost na další dokumenty

3) Strategická část
- cíle a priority, integrační prvky, inovační prvky, akční plán, finanční plán, indikátory, vlastní zdroje území a další zdroje/odhad
- struktura a procesy MAS, monitoring a evaluace, plán rozvoje organizace, rámcový rozpočet

4) Implementační část
- programové rámce pro jednotlivé operační programy, z nichž bude MAS chtít čerpat prostředky na realizaci strategie 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období 2014–2020 je hlavním nástrojem pro podporu rozvoje území MAS v daném programovém období EU a pro uplatnění komunitně vedeného místního rozvoje. Předkládaná pracovní verze zahrnuje kompletní analytickou část se zachycením aktuální situace v území a návrh strategické části na období 2014 – 2020. Ve strategické části je stanoveno další směřování rozvoje regionu a způsobu jeho naplnění ve formě stanovených strategických cílů a příslušných opatření.

Dokumenty ke stažení (pozn.: původní verze; aktuální viz dále)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období 2014 – 2020 - ÚVOD
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období 2014 – 2020 - ANALYTICKÁ ČÁST
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období 2014 – 2020 - STRATEGICKÁ ČÁST
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období 2014 – 2020 - IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 – 2020

-----------------------------------------------------------------------------

1. VERZE SCHVÁLENÉ STRATEGIE: Dokumenty ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské zálesí pro období 2014 - 2020 (dále jen "SCLLD")

Jednotlivé části:

SCLLD - ÚVOD
SCLLD - ANALYTICKÁ ČÁST
SCLLD - STRATEGICKÁ ČÁST
SCLLD - IMPLEMENTAČNÍ ČÁST
LZ - SCLLD - finanční plán - tab. e
LZ - SCLLD - finanční plán - tab. f
LZ - SCLLD - finanční plán - tab. g
LZ - SCLLD - Indikátory

Akceptační dopisy k jednotlivým programovým rámcům:

Akceptační dopis SCLLD - IROP
Akceptační dopis SCLLD - PRV
Akceptační dopis SCLLD - OPŽP

-----------------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNĚ PLATNÁ STRATEGIE: 2. VERZE SCLLD (změna se týká pouze strategické části, popsána je v části úvodní)

SCLLD - ÚVOD
SCLLD - STRATEGICKÁ ČÁST