Stránky
banner
banner
NAVŠTIVTE


banner banner
banner
banner
banner
banner
O MAS

MAS Luhačovské Zálesí

Co je to MAS

MAS (Místní akční skupina) je tvořena partnery MAS, kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy. Partnery MAS jsou subjekty působící na vymezeném subregionálním území, pro něž MAS navrhuje a provádí Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (dále je „SCLLD“). Partnerství v MAS je dobrovolné, přičemž MAS je otevřeným partnerstvím.

MAS vznikla v roce 2007 a k dnešku zahrnuje již 24 obcí. Celková rozloha MAS Luhačovské Zálesí tedy činí přibližně 230 km2 a počet obyvatel přesahuje 25 tisíc osob.

Mapa území působnosti MAS

Členové MAS

Členská základna MAS Luhačovské Zálesí je krom obcí regionu tvořena i fyzickými a právnickými osobami ze soukromého i veřejného sektoru, kteří se podílejí na základě Rámcové partnerské smlouvu na činnosti společnosti. Na základě jejich vzájemné spolupráce tak může lépe docházet ke komplexnímu rozvoji Luhačovského Zálesí a ke specifikaci představ, jakým způsobem a kterými prostředky k tomuto cíli přistupovat. V současnosti je členem MAS 55 subjektů z regionu.

Zájmové skupiny

Partneři MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD. MAS vymezí zájmové skupiny v souladu s SCLLD. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje partner MAS podle své převažující činnosti. Partner MAS může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.

A - MUNICIPALITY

ČÍSLO SUBJEKT ZÁSTUPCE SUBJEKTU
1. Obec Biskupice Ing. Radek Pančocha
2. Obec Bohuslavice nad Vláří Mgr. František Machuča
3. Obec Bohuslavice u Zlína Ing. arch. Jana Puškáčová
4. Obec Březnice Josef Hutěčka
5. Obec Březůvky Jiří Krajča
6. Obec Dobrkovice Břetislav Šuranský
7. Obec Dolní Lhota Jaroslav Masař
8. Obec Doubravy Ing. Jiří Šulák
9. Obec Horní Lhota Ing. Josef Šenovský
10. Obec Hřivínův Újezd Josef Pospíšil
11. Obec Kaňovice Jiří Mikel
12. Obec Kelníky Lukáš Horenský
13. Obec Ludkovice Stanislav Bartoš
14. Město Luhačovice Ing. Marian Ležák
15. Obec Petrůvka Ing. Petra Polášková
16. Obec Podhradí František Koudelka
17. Městys Pozlovice Ing. Pavel Coufalík, PhD.
18. Obec Provodov Ing. Marek Prachař
19. Obec Rudimov Ing. Stanislav Franc
20. Obec Sehradice Silvie Pospíšilová
21. Město Slavičín Mgr. Tomáš Chmela
22. Obec Slopné Mgr. Pavel Heinz
23. Obec Velký Ořechov Ing. Radek Chmela
24. Obec Želechovice nad Dřevnicí Bc. Michal Špendlík

B - PODNIKÁNÍ

ČÍSLO SUBJEKT ZÁSTUPCE SUBJEKTU
1. Hotel Radun s.r.o. Mgr. Marek Nesázal
2. System plus Zlín, s.r.o. Zdeněk Džoganik
3. Zálesí, a.s. Ing. Jaromír Semela
4. Pivovar HRÁDEK s.r.o. Radomír Svoboda
5. Hotel Vega s.r.o. Tomáš Voráček
6. Ateliér MUR s.r.o. Ing. Roman Belžík

C - ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽP

ČÍSLO SUBJEKT ZÁSTUPCE SUBJEKTU
1. Slavičínské lesy, s.r.o. Ing. Antonín Gbelec
2. Josef Svízela Josef Svízela
3. Jan Žák Jan Žák
4. Jaroslav Janča Jaroslav Janča
5. Alois Mikel Alois Mikel
6. AGM servis s.r.o. Jiří Petrů
7. Jiří Gottfried Jiří Gottfried
8. Zdeněk Vacula Zdeněk Vacula
9. Masna ELVA s.r.o. Josef Valčík jr.
10. ABM HRÁDEK, s.r.o. Bc. Lucie Turčyn Kalinová
11.
12.
13.
Ekofarma Dolní Lhota, s.r.o.
Farma Rudimov s.r.o.
DFH s.r.o.
Jaroslav Masař
Bc. Martin Čarek
Bc. Lucie Turčyn Kalinová

D - SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

ČÍSLO SUBJEKT ZÁSTUPCE SUBJEKTU
1. Římskokatolická farnost Pozlovice Ing. Bronislava Coufalíková
2. Nadace Jana Pivečky Mgr. Božena Filáková
3. R-Ego Mgr. Naděžda Zemánková
4. Charita Slavičín Mgr. Milena Tománková
5. Charita Luhačovice Mgr. Lenka Semelová, DiS.
6. Sportovní klub Pozlovice, z.s. Jaroslav Baláž
7. Sbor dobrovolných hasičů Podhradí Alois Skovajsa
8. Sbor dobrovolných hasičů Nevšová Josef Münster
9. Sbor dobrovolných hasičů Velký Ořechov Vlastimil Boďa

E - VZDĚLÁVÁNÍ

ČÍSLO SUBJEKT ZÁSTUPCE SUBJEKTU
1. Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Josef Maryáš
2. Komunitní škola T.R.N.K.A. Mgr. Jarmila Machalíčková
3. Základní umělecká škola Slavičín Mgr. Jana Jakúbková

Členství v MAS

Partnerem MAS se může stát každý občan starší 18-let, který je občansky bezúhonný, plně svéprávný, má trvalé bydliště na území působnosti MAS a splňuje podmínky stanovené statutem. Partnerem MAS se může stát kterákoliv právnická osoba a fyzická osoba podnikající se sídlem nebo provozovnou na území působnosti MAS nebo musí prokazatelně na území MAS místně působit (rozhodnutí o místní působnosti takového subjektu schvaluje Plénum). Partnerem MAS nemůže být právnická osoba, na jejíž majetek byla prohlášena likvidace či konkurz.

Partnerství v MAS vzniká rozhodnutím Pléna na základě podané písemné přihlášky a uzavřené Rámcové partnerské smlouvy s MAS. Plénum při přijetí partnerů dbá na podmínku, aby na rozhodovací úrovni (MAS a její orgány) nepředstavovali zástupci veřejného sektoru ani žádná ze zájmových skupin více než 49 % hlasovacích práv.

Každý partner MAS je povinen písemně jmenovat své zástupce, kteří budou jeho jménem jednat v orgánech Společnosti. Jeden partner může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho povinného orgánu MAS.

Přihláška ke stažení zde: Přihláška

Rámcová partnerská smlouva ke stažení zde: Rámcová partnerská smlouva

Práva partnera MAS:
a) partner je členem nejvyššího orgánu MAS - Pléna a zúčastňuje se jeho jednání
b) právo se aktivně účastnit na činnosti MAS
c) právo volit a být volen do orgánů MAS
d) právo definovat svou příslušnost k zájmové skupině

Povinnosti partnera MAS:
a) dodržovat Statut společnosti a přijatá usnesení orgánů MAS
b) definovat příslušnost k některé ze zájmových skupin MAS
c) platit příspěvek, jehož výši stanoví Plénum
d) chovat se čestně vůči Společnosti a její organizační složce (MAS)

Základní činnost MAS

Základní činnosti MAS jsou v souladu s realizací místní rozvojové strategie v Luhačovském Zálesí:

Orgány MAS

Povinnými orgány MAS jsou:

Plénum

Plénum je nejvyšším orgánem MAS.

Plénum tvoří statutární zástupci všech partnerů MAS, případně jimi zmocnění zástupci, přičemž v rámci Pléna veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

Nejvyšší orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina partnerů MAS. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.

Plénum má tyto pravomoci:

Členové pléna

Veřejný sektor

ČÍSLO SUBJEKT ZÁSTUPCE SUBJEKTU
1. Obec Biskupice Ing. Radek Pančocha
2. Obec Bohuslavice nad Vláří Mgr. František Machuča
3. Obec Bohuslavice u Zlína Ing. arch. Jana Puškáčová
4. Obec Březnice Josef Hutěčka
5. Obec Březůvky Jiří Krajča
6. Obec Dobrkovice Břetislav Šuranský
7. Obec Dolní Lhota Jaroslav Masař
8. Obec Doubravy Ing. Jiří Šulák
9. Obec Horní Lhota Ing. Josef Šenovský
10. Obec Hřivínův Újezd Josef Pospíšil
11. Obec Kaňovice Jiří Mikel
12. Obec Kelníky Lukáš Horenský
13. Obec Ludkovice Stanislav Bartoš
14. Město Luhačovice Ing. Marian Ležák
15. Obec Petrůvka Ing. Petra Polášková
16. Obec Podhradí František Koudelka
17. Městys Pozlovice Ing. Pavel Coufalík, PhD.
18. Obec Provodov Ing. Marek Prachař
19. Obec Rudimov Ing. Stanislav Franc
20. Obec Sehradice Silvie Pospíšilová
21. Město Slavičín Mgr. Tomáš Chmela
22. Obec Slopné Mgr. Pavel Heinz
23. Obec Velký Ořechov Ing. Radek Chmela
24. Obec Želechovice nad Dřevnicí Bc. Michal Špendlík
25. Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Josef Maryáš
26. Základní umělecká škola Slavičín Mgr. Jana Jakúbková

Soukromý sektor - právnické osoby

ČÍSLO SUBJEKT ZÁSTUPCE SUBJEKTU
1. Hotel Radun s.r.o. Mgr. Marek Nesázal
2. System plus Zlín, s.r.o. Zdeněk Džoganik
3. Zálesí, a.s. Josef Hampl
4. Pivovar HRÁDEK s.r.o. Radomír Svoboda
5. Hotel Vega s.r.o. Tomáš Voráček
6. Masna ELVA s.r.o. Josef Valčík jr.
7. Ateliér MUR s.r.o. Ing. Roman Belžík
8. Slavičínské lesy, s.r.o. Ing. Antonín Gbelec
9. AGM servis s.r.o. Jiří Petrů
10. Římskokatolická farnost Pozlovice Ing. Bronislava Coufalíková
11. Nadace Jana Pivečky Mgr. Božena Filáková
12. R-Ego Mgr. Naděžda Zemánková
13. Charita Slavičín Mgr. Milena Tománková
14. Charita Luhačovice Mgr. Lenka Semelová, DiS.
15. Sportovní klub Pozlovice, z.s. Jaroslav Baláž
16. ZO ČSŽ Pozlovice Bc. Martina Matulíková
17. Sbor dobrovolných hasičů Podhradí Alois Skovajsa
18. Sbor dobrovolných hasičů Nevšová Josef Münster
19. Sbor dobrovolných hasičů Velký Ořechov Vlastimil Boďa
20. Komunitní škola T.R.N.K.A. Mgr. Jarmila Machalíčková
21.
22.
23.
24.
ABM HRÁDEK, s.r.o.
DFH s.r.o.
Ekofarma Dolní Lhota, s.r.o.
Farma Rudimov s.r.o.
Bc. Lucie Turčyn Kalinová
Bc. Lucie Turčyn Kalinová
Jaroslav Masař
Bc. Martin Čarek

Soukromé osoby - fyzické osoby podnikající

ČÍSLO SUBJEKT ZÁSTUPCE SUBJEKTU
1. Josef Svízela Josef Svízela
2. Jan Žák Jan Žák
3. Jaroslav Janča Jaroslav Janča
4. Alois Mikel Alois Mikel
5. Jiří Gottfried Jiří Gottfried
6. Zdeněk Vacula Zdeněk Vacula

Programový výbor

Programový výbor je rozhodovacím orgánem MAS.

Programový výbor má 5 členů.

Členové Programového výboru musí být voleni z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

Programový výbor:

Členové programového výboru

SUBJEKT ZÁJMOVÁ SKUPINA ZÁSTUPCE SUBJEKTU
Město Slavičín A Mgr. Tomáš Chmela
Město Luhačovice A Ing. Marian Ležák
System plus Zlín, s.r.o. B Zdeněk Džoganik
Farma Rudimov s.r.o. C Bc. Martin Čarek
Charita Slavičín D Mgr. Milena Tománková

Výběrová komise

Výběrová komise je orgánem místní akční skupiny pro výběr projektů v rámci realizace místní rozvojové strategie (SCLLD).

Výběrová komise má 7 členů.

Členy výběrové komise jmenuje ze zástupců MAS Plénum s tím, že členem Výběrové komise musí být vždy jeden ze zástupců zájmových skupin.

Výběrová komise:

Členové výběrové komise

SUBJEKT ZÁJMOVÁ SKUPINA ZÁSTUPCE SUBJEKTU
Obec Kaňovice A Jiří Mikel
Městys Pozlovice A Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.
Zálesí a.s. B Ing. Jaromír Semela
ABM HRÁDEK, s.r.o. C Bc. Lucie Turčyn Kalinová
Josef Svízela C Josef Svízela
Sportovní klub Pozlovice, z.s. D Jaroslav Baláž
Nadace Jana Pivečky D Mgr. Božena Filáková

Monitorovací výbor

Monitorovací výbor je orgánem MAS pro monitorování realizace místní rozvojové strategie (SCLLD).

Členy Monitorovacího výboru jmenuje Plénum z partnerů MAS.

Monitorovací výbor má 3 členy

Monitorovací výbor:

Členové monitorovacího výboru

SUBJEKT ZÁJMOVÁ SKUPINA ZÁSTUPCE SUBJEKTU
Obec Březnice A Josef Hutěčka
Hotel Radun s.r.o. B Mgr. Marek Nesázal
Komunitní škola T.R.N.K.A. E Mgr. Jarmila Machalíčková